Warunki Użytkowania

Administratorem Strony Internetowej jest Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych GF Broker Sp. z o.o. 90-365 Łódź, ul. Tymienickiego 16 F lok. 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym  dla Łodzi – Śródmieścia , XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS  0000068709, NIP: 725-17-97-471 REGON: 472398876.
Administrator dokłada starań, by informacje udostępniane na Stronie Internetowej były redagowane z należytą starannością z uwagi na specyfikę świadczonych usług.
Istnieje jednak ryzyko pojawienia się nieścisłości. Strona Internetowa może zawierać odniesienia do określonych ustaw i innych przepisów podlegających nowelizacjom. Okoliczność ta powinna być uwzględniana przy ocenie danej sprawy. Administrator nie gwarantuje kompletności i poprawności informacji znajdujących się na stronie.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność danych, otrzymywanych przez Użytkownika za pośrednictwem tej Strony Internetowej.
Zawartość niniejszej Strony internetowej, w szczególności znaki towarowe podlegają chronione prawnej. Użytkownicy nie nabywają żadnych praw związanych ze Stroną Internetową za wyjątkiem ograniczonego prawa do korzystania z niej zgodnie z Warunkami. Użytkownikom wolno drukować i pobierać dowolne informacje oraz treści zawarte na Stronie Internetowej wyłącznie do swojego osobistego, niekomercyjnego użytku.

Użytkownikom nie wolno wykorzystywać Strony Internetowej dla jakichkolwiek działań sprzecznych z prawem, szczególności upubliczniać ani pozwalać na upublicznianie materiałów, które mają charakter zniesławiający lub obsceniczny, lub które są obraźliwe, nieprzyzwoite lub naruszają prawo do prywatności innej osoby.
Administrator ma prawo, do poprawiania, modyfikowania, zmieniania, zawieszania lub trwałej likwidacji całości lub dowolnej części Strony Internetowej oraz do ograniczania do niej w dowolnym czasie i bez zawiadomienia.
Strona Internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych, które znajdują się poza kontrolą Administratora. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość lub poprawność zawartości, ani też za bezpieczeństwo na takich stronach. Użytkownik ponosi wyłączne ryzyko korzystania z takich stron. Kwestie te uregulowane zostały w Polityce Prywatności.
Niniejsze warunki i treść tej strony podlegają polskiemu prawu, którego sądy mają wyłączną jurysdykcję.