RODO

Informacje dotyczące przetwarzania danych

Administrator danych
Administratorem danych jest: Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych GF BROKER Sp. z o.o. , z siedzibą w Łodzi, 90-365 Łódź, ul. Tymienieckiego 16F lok. 12 zwane dale administratorem.

Dane kontaktowe
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email bbu@gfbroker.com.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:
– wykonywania zleconej administratorowi przez Panią/Pana usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego , w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy ( art. 6 ust 1 lit. b RODO )
– dochodzenia roszczeń z umów ubezpieczenia zawartymi przez Panią/Pana za pośrednictwem administratora – podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń,( art 6 ust 1 lit. f RODO )
– w celu rozpatrywania reklamacji – podstawą prawną jest wypełnieni obowiązku prawnego ciążącego na administratorze ( art 6 ust 1 lit. d RODO )
– w celach archiwalnych – podstawą prawną jest wypełnieni obowiązku prawnego ciążącego na administratorze ( art 6 ust 1 lit. d RODO )
– w celach marketingu własnych usług – podstawą prawną jest zgoda na przetwarzanie danych ( art 6 ust 1 lit. a RODO )

Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez administratora do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umów ubezpieczenia zawartych za pośrednictwem administratora lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa oraz obowiązków sprawozdawczych wynikających z przepisów o pośrednictwie ubezpieczeniowym a w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umów ubezpieczenia.

Odbiorcy Danych
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione Zakładom Ubezpieczeń z którymi współpracujemy jako Pośrednik Ubezpieczeniowy.

Przekazywanie danych poza EOG
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane przez administratora do podmiotów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji zleconej przez Panią/Pana administratorowi usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego – bez podania danych osobowych nie jest możliwe realizacja zleconej usługi. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.